S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY


1. Objednávanie tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy:

Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.Všetky objednávky uzavreté prostredníctvom internetového obchodu www.caroit.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s nákupnými a reklamačnými podmienkami.

Aby bola objednávka platná, je potrebné ÚPLNÉ a PRAVDIVÉ vyplnenie všetkých údajov a náležitostí, ktoré od Vás sistém vyžaduje pri objednávkach alebo pri registrácii, inak je objednávka neplatná.

Kúpna zmluva nadobúda platnosť odoslaním objednávky kupujúcim a jej prijatím na strane predávajúceho-caroit.sk

2. Povinnosti a Práva Predávajúceho:

 

Predávajúci je povinný:

dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, termíne a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

Tovar zabaliť a vybaviť prepravu spôsobom potrebným na jeho ochranu, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy.

Odovzdať kupujúcenu doklady na jeho užívanie najneskor spolu s tovarom.(doklad o zaplateni-daňový doklad, prípadne záručný list ak to tovar vyžaduje)

Predávajúci nezodpovedá:

- Za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, kuriérskou službou alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa.

- Za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou službou.

-Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám (takýto tovar nie je možné     považovať za oprávnenú reklamáciu).

3. Práva a povinnosti kupujúceho:

- Prevziať zakúpený alebo objednaný tovar

- Skontrolovať neporušenosť obalov, v prípade akéhokoľvek problému tento nahlásiť bezodkladne nám ešte za prítomnosti kuriéra alebo na pošte

-  Zaplatiť predávajúcemu za tovar vplnej výške dohodnutú kúpnu cenu v zmysle platobných podmienok v den odoslania objednavky, vrátane nákladov na doručenie tovaru a to prevodom vopred alebo v deň doručenia pri preberaní.

- V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme na základe platnej objednávky, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

4. Cena za tovar:


- Ceny uvedené na internetových stránkach www.čaroit.sk sú s DPH.

- Predajca si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia.

- K cene za tovar bude pripočítaná cena za doručenie tovaru podľa spôsobu a miesta doručenia.Balné nie je účtované.

5. Platba za tovar:


Kupujúci môže uhrádzať platbu za tovar následovným spôsobom:

- Na dobierku pri prevzatí tovaru od kuriéra alebo na pošte. Zákazník platí plnú sumu pri preberaní zásielky.

- Prevodným príkazom na účet predajcu vedený v ČSOB Banke IBAN: SK9875000000004023980038

6. Dodacie lehoty:


- ak je tovar na sklade predávajúceho, je odoslaný v najbližší pracovný deň (do 24 hodín) od prijatia objednávky

- ak je tovar na sklade u distribútora, potom je odoslaný predávajúcim kupujúcemu spravidla v rozpätí 7 pracovnćh dní

- objednávky spracujeme do 24-hodín, kuriérska služba Vám zásielku doručí do 1 pracovného dňa a pošta do 2-4 pracovných dní

7. Nadobudnutie vlastníctva:

- Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar a jeho prevzatím.

8. Zrušenie objednávky:

- Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednavku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznompotvrdení objednávky iba v prípade že nesplním dohodnuté podmienky dodania. Zrušenie objednávky nám zašlite na náš e-mail- caroitkapd@gmail.com alebo volajte na tel.čislo: 0918 246 052 , obratom Vám pošleme potvrdenie o zrušení objednávky.(Po potvrdení záväznej objednávky začne prevádzkovateľ objednávku vybavovať)

9. Vrátenie tovaru a odstúpenie od kúpnej zmluvy:

- V súlade so zákonom má pri zásielkovom predaji kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru.

Tovar je potrebné vratiť na adresu  ( Iveta Dugovičová, J.Roháča 907/7, 97101 Prievidza ) v originálnom balení, nepoužitý a nepoškodený, poistený s originálnym dokladom o zakúpení tovaru.

Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame.

Suma za tovar bude vrátená až po skontrolovaní vráteného tovaru a obratom poslaná na účet alebo poštovou poukážkou.

 


REKLAMAČNÝ PORIADOK

I. Všeobecné ustanovenia

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
2. Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia kúpnej ceny za tovar. Pri samoobslužnom predaji dochádza k prevodu vlastníckeho práva ku kúpenej veci okamihom zaplatenia kúpnej ceny za tovar.
3. Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať jeho množstvo, kvalitu a balenie a neodkladne (bez zbytočného odkladu) oznámiť predajcovi prípadné nedostatky.
4. Záruka sa vzťahuje len na výrobok uvedený na dodacom liste a faktúre a týka sa všetkých vád zistených v záručnej dobe spôsobených chybou materiálu, chybnou konštrukciou, alebo chybným spracovaním. Záruka sa vzťahuje na skryté vady na predmete dodávky, ale nevzťahuje sa na vady, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou alebo neodborným zásahom na tovare po jeho odovzdaní kupujúcemu alebo jeho zástupcovi. Následné poškodenie povrchu predmetu dodávky škrabnutím a pod. sa nepovažuje za skrytú vadu.
5. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.

II. Lehoty na uplatnenie reklamácie

1. Záruka na tovar je 24 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch, či so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať.
2. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode vyznačená lehota na použitie (expiračná doba), záručná lehota sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.
3. Ak sa na predávaný tovar vzťahuje záručná lehota dlhšia ako 24 mesiacov je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej lehoty. V záručnom liste sú uvedené podmienky a rozsah tejto záruky.
4. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.

III. Strata nároku na nároky zo záruky

Nároky plynúce zo záruky zanikajú, ak tovar bol :
· poškodený prepravou spotrebiteľa,
· mechanicky poškodený neodbornou manipuláciou, alebo zlým skladovaním po prevzatí tovaru,
· zašpinený a neodborne vyčistený,
· poškodený neodborným zásahom do jeho konštrukcie,
· znehodnotený nadmerným používaním alebo bol používaný na iný účel než sa bežne používa,
· poškodený od domácich zvierat a pod...

IV. Miesto uplatnenia reklamácie

1. Zjavné vady treba neodkladne reklamovať v sídle predávajúceho Iveta Dugovičová Čaroit, Ľuda Ondrejova 3 Prievidza Tel:+421 918 246 052(reklamačné miesto) predložením dokladu o zakúpení a zaplatení tovaru .
2. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní a v odôvodnených prípadoch do 30 dní od uplatnenia reklamácie cit: „ Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.“
3. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
4. V prípade reklamácie tovaru vystaví predávajúci reklamačný protokol v 2 vyhotoveniach, 1 vyhotovenia obdrží kupujúci, 1 vyhotovenie zostane v predajni.
5. Kupujúci dopraví reklamovaný tovar na reklamačné miesto za účelom posúdenia opodstatnenosti reklamácie okrem prípadu, že predávajúci sa rozhodne posúdiť opodstatnenosť reklamácie inak.
6. Reklamácia sa nevzťahuje na prirodzené starnutie a bežné opotrebovanie výrobku.

V. Neodstrániteľné vady

1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
2. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.

 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a neposkytujeme ich tretím osobám s výnimkou externých dopravcov, ktorým ich poskytujeme iba v minimálnom rozsahu a to z dôvodu bezproblémového doručenia vášho tovaru priamo k vám. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú inak komerčne využívané.

Zákazník svojou registráciu, alebo objednávkou súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre účely obchodu podľa zákona  č. 122/2013 Zb.z o ochrane osobných údajov a s obchodnými podmienkami dodávateľa.

 

NmUwODU